Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. TS. Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Trưởng Khoa

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

- Điện thoại: 0979898188

Thanh BCN

 

 

2. ThS.NCS. Trần Hải Ngọc

- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

- Điện thoại: 0945076688

Hai Ngoc 01

 

 

 

Copyright © 2022 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.