Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Hội đồng Khoa học cấp Khoa năm 2020-2021, được thành lập theo quyết định số 03/QĐ-KNN ngày 16/12/2020 của Trưởng Khoa Ngoại ngữ về việc thành lập Hội đồng Khoa học năm học 2020-2021. Hội đồng Khoa học gồm có:

 

1. TS. Nguyễn Văn Thanh

- Chức vụ: Chủ tịch

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0979898188

 

2. TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

- Chức vụ: Phó chủ tịch

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0979898188

 

3. ThS. Hoàng Diệp Anh

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0979898188

 

4. ThS. Lê Thị Hòa

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0983278735

 

5. ThS. Hoàng Thị Hoàn

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0916703679

 

6. ThS. Phan Thị Quyên

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0919652485

 

7. ThS. Lê Thị Thảo

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0948308558

 

8. ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

- Chức vụ: Thành viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0979340209

 

9. ThS. Nguyễn Thị Mai Trâm

- Chức vụ: Thành viên

- Email: tram,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0967341345

 

 

Hội đồng Khoa học cấp Khoa thực hiện các nhiệm vụ gồm:

1. Nghiệm thu đề cương, kết quả nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.

2. Biên soạn kỷ yếu khoa học sinh viên cấp Khoa.

3. Biên soạn các biểu mẫu, quy định nghiên cứu khoa học.

4. Hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong việc nghiên cứu khoa học.

 

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.