Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. Trần Thị Hà

- Chức vụ: Chuyên viên hành chính, Trợ lý Văn phòng Khoa, Trợ lý CT HSSV

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

- Điện thoại: 0986299717

Copyright © 2024 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.