Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

1. TS. Nguyễn Thị Bích Hạnh

- Chức vụ: Trưởng Bộ môn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0964055587

 

2. ThS. Hoàng Thị Hoàn

- Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0916703679

 

3. ThS. Phạm Thị Tú Hằng

- Chức vụ: Cố vấn học tập

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0918121805

 

4. ThS. Hoàng Diệp Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: anh.hoangdiepThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0913376476

 

5. ThS. Phạm Thị Kim Anh

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0986629579

 

6. ThS. Nguyễn Thị Đào

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0986658123

 

7. ThS. Trần Minh Đức

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0912426579

 

8. ThS. Đặng Thị Kiều Giang

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0917748768

 

9. ThS. Lê Thị Hòa

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0983278735

 

10. TS. Trần Thị Hoa Mai

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0986230990

 

11. TS. Phan Thị Nhân 

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 01656080693

 

12. ThS. Đậu Thị Mai Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0948299595

 

13. ThS. Trần Thị Việt Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0914820858

 

14. ThS. Võ Thị Mai Phương

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0948302363

 

15. ThS. Phan Thị Quyên

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0919652485

 

16. ThS. Lê Thị Thảo

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0948308558

 

17. ThS. Phan Thị Cát Tường

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0965186896

 

18. ThS. Hà Văn Xuân

- Chức vụ: Giảng viên

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Điện thoại: 0989647789

 

Copyright © 2023 Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Tĩnh. Rights Reserved.